Sobre mi

Doctor en Història. Professor Titular de la Universitat de Girona en els graus de Comunicació Cultural, Publicitat i Relacions Públiques  i en el màster de Comunicació i Estudis Culturals.

Lluís Costa

La seva trajectòria científica s’ha sustentat essencialment en quatre eixos, els quals sovint han tingut elements comuns. D’una banda, destaquem la recerca al voltant de l’àmbit de la història de la comunicació i les seves relacions amb la societat, L’anàlisi s’inicià amb una exhaustiva recerca sobre la premsa escrita a la ciutat de Girona des de 1787 fins el 1939. Posteriorment, les investigacions s’ampliaren cronològicament, així com a d’altres mitjans (ràdio, televisió i comunicació telemàtica). Totes aquestes recerques han estat publicades i, a l’actualitat, constitueixen el principal material bibliogràfic referit a la demarcació gironina. Així mateix, l’esmentada recerca ha permès inserir un cas geogràficament localitzat –el gironí– de l’evolució dels mitjans de comunicació en el discurs català i europeu.

Una altra línia d’investigació ha estat la iniciada arran de l’elaboració de la tesi doctoral, centrada en el període de la dictadura de Primo de Rivera. L’objectiu del treball fou revisar l’acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense gairebé escletxes. Es partia de la hipòtesi sustentada en la idea que la realitat fou molt distinta, ja que dins el mateix Directori cohabitaren plantejaments diferents, que provocaren serioses discrepàncies en el si del règim. Els arguments científics aportats a la tesi van servir per determinar que la crisi de la Dictadura fou la conseqüència de causes internes del règim: poc uniformisme ideològic, lluites intestines i, en definitiva, una manifesta incapacitat per elaborar, sostenir i difondre un projecte polític consistent i amb garanties de continuïtat. La tesi fou publicada l’any 1994.

La tercera línia principal de recerca la constitueix la investigació sobre la comunicació política, social i cultural entre Cuba i Catalunya, on es procura determinar fins a quin nivell els plantejaments del nacionalisme cubà del segle XIX va incidir i influir en la gènesi i consolidació del catalanisme polític. La recerca es proposà l’observació analítica, des de Catalunya, de la història nacional cubana per intentar confirmar la seva influència en el Principat. Entenem que en el context historiogràfic representa un plantejament innovador. La recerca fou publicada l’any 2006.

Així mateix, com a aportació científica de relleu cal destacar la direcció de la Història de Girona. Es tracta d’una obra col·lectiva amb la participació dels millors especialistes per cada època –un total de 37–, provinents de diferents àmbits, i que posà al dia el coneixement històric de la ciutat de Girona. L’elaboració de l’obra va durar 10 anys, del 1990 al 2000, en què fou publicada en el seu conjunt. A partir de l’any 2001 s’inicià una revisió de l’obra que sortí publicada el 2006.

Cal deixar constància de la tasca de direcció de la col·lecció editorial Papers de Comunicació, editada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona. Aquesta tasca va permetre aprofundir en el coneixement i la difusió de materials –en diversos suports documentals– i fer aportacions inèdites en l’àmbit de la comunicació.

Un quart eix de recerca és el constituït per l’estudi de la comunicació local en els seus diversos formats, tant des d’un punt de vista històric com actual. Es fa una especial atenció a la comunicació desenvolupada per l’administració municipal.

En l’àmbit de la política d’internacionalització de la Universitat de Girona és el responsable de les relacions acadèmiques amb Cuba i Puerto Rico. Coordina els programes de desenvolupament de projectes conjunts d’investigació científica, de desenvolupament d’experiències formatives, docents i pedagògiques amb la Universidad de La Habana, amb l’Instituto Superior de Diseño de l’Havana i amb la Universidad de Puerto Rico –recinto Río Piedras–, institució acadèmica en la qual ha exercit com a docent en condició de professor visitant. Com a professor de la Universitat de Girona desenvolupa de manera regular activitats de transferència de coneixement i de tecnologia al sector productiu i en l’àmbit ciutadà en general.

És l’Investigador Principal del Grup de Recerca “Comunicació Social i Institucional” de la Universitat de Girona.

Ha estat investigador del projectes I+D+i “Comunicación y periodismo para la participación ciudadana en el seguimiento y la evaluación de la gestión de los gobiernos locales”, i “La construcción social del espacio intermediterráneo y sus correlaciones en la agenda temàtica de los medios de comunicación. La información en prensa y televisión”.

Ha estat Coordinador d’Estudis del Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2008-2011) i vicedegà de la Facultat de Turisme (2015-2016)

És el Director Científic del Campus de la Comunicació de la Universitat de Girona.

Per més informació personal vegeu el vídeo “La ciutat dels llibres” (I i II). Televisió de Girona. 20/06/2006. Presentat per Xavier Carmaniu: