Televisió de Girona: la comunicació de proximitat en l’era de la globalització

El llibre situa el cas de la Televisió de Girona en l’emergent univers de les televisions locals i en el seu context històric. S’ha procurat plantejar la recerca a partir de l’anàlisi de les múltiples dimensions que intervenen en el naixement, funcionament i evolució dels mitjans locals, i en el cas que ens ocupa, en el de Televisió de Girona. Ens referim a la dimensió estructural, que inclou una mirada superficial a les televisions locals que s’han creat al llarg d’aquests anys, la identificació de les tipologies i la distribució territorial, es tracta de l’exercici comparatiu que ens permet entendre el cas de Televisió de Girona en el marc del fenomen comunicatiu emergent de les televisions locals. L’anàlisi també s’ha centrat en d’altres aspectes d’interès: la dimensió organitzativa i de funcionament, on s’han inclòs el procés de producció i difusió de continguts; la dimensió lingüística, molt important atesa la funció que han desenvolupat les televisions locals en la tasca de recuperació i normalització de la llengua i la cultura del país; la dimensió social, per tant, la seva implicació en el teixit ciutadà; la dimensió jurídica i legal, molt peculiar atesa la permanent indefinició jurídica que ha caracteritzat el sector; la dimensió econòmica, tan preeminent en uns mitjans que van néixer, generalment, del voluntarisme i la il·lusió de la societat civil; la dimensió tecnològica, tant canviant en un mitjà que gairebé podríem definir com a “fill de les noves tecnologies”.

El principal objectiu del treball és oferir un instrument al lector que l’ajudi a una millor comprensió del fenomen de les televisions locals i de la història de la Televisió de Girona, i si a més, provoca una reflexió al voltant de la comunicació en la societat, s’haurà tancat el cercle.

Any: 2005
ISBN: 84-609-7423-5
Editorial: Televisió de Girona
Número de pàgines: 224

El llibre als mitjans:

Televisió de Girona, la comunicació de proximitat en l’era de la globalització als mitjans

https://sgdap.girona.cat/fotoweb/archives/5015-V%C3%ADdeos/Audiovisuals/Fons_Llibreria22/579750.mp4.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5015-V%25C3%25ADdeos%2F%3F16%3DFons%2520Llibreria%252022%26q%3DLlu%25C3%25ADs%2520Costa